HIGHLY QUALIFIED
IT PERSONNEL

– RECRUITED SPECIFICALLY FOR YOU

HØYT KVALIFISERT
IT-PERSONELL

– REKRUTTERT SPESIELT FOR DEG

REKRUTTERING

IT-RESSURSER FOR ALLE BEHOV

Vi har tilgang til en stor talentmasse av erfarne IT-folk med ambisjoner, engasjement og forståelse av europeisk kultur, om du trenger dyktige utviklere som spesialiserer seg på en bestemt teknisk område, scrum mastere, systemarkitekter, prosjektledere eller utviklere med bred teknisk erfaring.

Vi rekrutterer medarbeidere med alle tenkelige profiler og kvalifikasjoner, for eksempel innenfor Microsoft Solution Framework (MSF) .NET, Java, PHP, Opensource RPG, Responsive Design, SCRUM, App Development for iOS / Android / Windows / Xamarin, Web Design, sharepoint, Drupal og Business Intelligence.

Vi finner de kandidatene som er best egnet for virksomheten din og de oppgavene du trenger for å løse, og vi ansetter dem for deg. Deretter tilbyr vi en attraktiv arbeidsplass hos vårt kontor i Kairo, gir dine ansatte en grundig innføring i europeisk kultur, og bidrar til å motivere dem mens vi arbeider direkte med dine andre IT-ansatte.

Normalt kan du ha en eller flere IT-personell ansatt i vårt kontor i Kairo innen to måneder etter å ha valgt oss som din outsourcingpartner.

Først av alt sørger vi for at vi forstår hvilke behov og ønsker du har for dine fremtidige IT-ansatte i Kairo. Vi ber deg derfor om å utfylle en ferdighetsmatrise med tekniske krav til kandidatene vi finner for deg. Når vi har gjennomgått og forstått kravet, vil vi utforme en kort forretningsplan som vi vil diskutere med deg, sammen med ferdighetsmatrisen.

Vi søker i databasen vår etter passende kandidater som matcher dine behov, og vurderer om det er noen som passer inn i din virksomhet. Sist men ikke minst annonserer vi på digitale medier etter de rette kandidatene, og headhunter i noen tilfeller der vi mener det vil være hensiktsmessig.

Basert på innkommende søknader og vår headhunting, holder vi foreløpige intervjuer med opptil 10 kandidater for hver IT-ansatt vi finner for deg. Som en vanlig del av screeningen i våre intervjuer, tester vi kandidatenes evne til å kommunisere på engelsk og undersøker grundig deres internasjonale erfaringer og personlige egenskaper, slik at vi kan finne ut hvordan de vil være i stand til å manøvrere i et samarbeid med et europeisk selskap .

Kandidater vil så bli utsatt for vårt tekniske intervju, hvor vi vil undersøke dem med detaljerte tekniske spørsmål for å finne ut hvor dyktige og erfarne de er.

Ved hjelp av vårt avanserte poengsystem, der vi sammenligner vår vurdering av kandidatene med forretningsplanen og ferdighetsmatrisen du har utfylt, velger vi 2-3 kandidater per jobb, som vil være den absolutt beste match. Dette gir deg en kvalifisert og effektiv rekrutteringsprosess, hvor du kan -med vår assistanse- direkte velge den personen vi vil ansette.

Vi blir også enige om lønn og arbeidsvilkår med hver av kandidatene, så det er på plass før vi presenterer dem til deg. Hvis vi rekruttere et team av IT-personell for deg, inkluderer vår rekruttering en vurdering av hvilke kandidater som passer best sammen i et team.

Du kan enten komme til Kairo for å møte kandidatene og velge fra et personlig intervju med hver av dem, eller du kan ha Skype-møter med dem. Vi anbefaler imidlertid alltid at du reiser til Kairo for å møte kandidatene personlig, og besøke vårt kontor, slik at du også kan oppleve den positive atmosfæren og det faglige miljøet som dine fremtidige IT-ansatte skal jobbe i daglig.

Når du har bestemt -med vår hjelp- hvem du vil at vi skal ansette, bestemmer vi datoen for ansettelse og skriver kontrakter, som blir undertegnet av både nye medarbeidere og CrossWorkers.

Vi møtes sammen for å gi deg tilstrekkelig råd og veiledning om hvordan IT-outsourcing kan være så lett og produktivt som mulig. Vi svarer på spørsmål fra deg og dine andre IT-ansatte om arbeidsvilkår, praktiske problemstillinger, egyptisk kultur, kommunikasjon og så videre. Vi anbefaler også at du lager et lite lynkurs i form av en velkomstpakke for nye IT-utviklere, med beskrivelser av bedriften, din organisasjon, ansatte, kunder og programmer og oppgaver som de nye medarbeiderne vil bidra til å løse.

FØLG PROSESSEN

HVORDAN VI REKRUTTERER
IT-PERSONELL FOR VÅRE KUNDER

Her kan du lese hvordan hele rekrutteringsprosessen foregår. Trykk på «se alle punkter» for å brette ut alle punktene.

FOLLOW THE PROCESS

HOW WE RECRUIT
IT PERSONNEL FOR OUR CUSTOMERS

Here you can read how the entire recruitment process takes place. Press «see all points» to unfold all the points.
First of all, we make sure we understand what needs and wishes you have for your future IT employees in Cairo. We, therefore, ask you to complete a skills matrix with your technical requirements for the candidates we will find for you. Once we have reviewed and understood the requirement, we will design a brief business plan that we will discuss with you, together with the skills matrix.
We search our database for suitable candidates that match your needs, and assess whether there is someone that will fit into your business. Last but not least, we advertise on digital media for the right candidates, and headhunt in some cases where we think it would be appropriate.
Based on the incoming applications and our headhunting, we hold preliminary interviews with up to 10 candidates, for each IT employee we will find for you. As a regular part of the screening of our interviews, we test the candidates’ ability to communicate in English and thoroughly examine their international experiences and personal qualities, so we can figure out how they will be able to maneuver in a collaboration with a European company.
Candidates will then be exposed to our technical interview, where we will probe them with detailed technical questions to find out how skilled and experienced they are.
With the help of our advanced scoring system, where we compare our assessment of the candidates with the business plan and the skills matrix you have completed, we select 2-3 candidates per job, which will be the absolute best match. This gives you a qualified and efficient recruitment process, where you can –with our assistance- directly select the person we will hire.

We also agree on salary and working conditions with each of the candidates, so it’s in place before we present them to you. If we recruit a team of IT personnel for you, our recruitment includes an assessment of which candidates fit best together in a team.

You can either come to Cairo to meet the candidates and choose from a personal interview with each of them, or you can have Skype meetings with them. However, we always recommend that you travel to Cairo to meet the candidates personally, and visit our office so that you can also experience the positive atmosphere and professional environment that your future IT staff will be working in daily.
Once you have decided -with our help- who you want us to hire, we determine the date of employment and design contracts, which would be signed by both the new employees and CrossWorkers.
We meet together to give you adequate advice and guidance on how your IT outsourcing can be as smooth and productive as possible. We respond to questions from you and your other IT staff about working conditions, practical issues, Egyptian culture, communication, and so on. We also recommend that you make a small crash course in the form of a welcome pack for your new IT developers, with descriptions of you as an enterprise, your organization, employees, customers and the applications and tasks that your new employees will help to solve.

KOM I GANG

ØNSKER DU Å REKRUTTERE
ET IT-UTVIKLINGSTEAM?

GET STARTED

DO YOU WANT RECRUIT
AN IT DEVELOPMENT TEAM?

EGYPTISKE IT-UTVIKLERE

HER ER VÅR
ERFARING

HVA Å GJØRE

Høy utdanning og engasjement

Ifølge vår erfaring er egypterne bedre utdannet, mer motiverte og ivrige etter å opprettholde sine ferdigheter enn mange europeiske IT-folk i dag. Generelt er IT-utdanningsprogram svært utfordrende i Kairo, og vi har mange IT-utviklere med en doktorgrad eller en 5-årig universitetsgrad. Egypterne har ikke noe imot å jobbe hardt og med lange dager, og er veldig villig til å dra på forretningsreiser. I CrossWorkers forventer vi at de skal ha en arbeidsdag på åtte timer, mens lokale bedrifter til sammenligning krever 10-11 timer. Når du har opprettet en god og gjensidig tillit og respekt i samarbeidet med dine egyptiske IT-utviklere vil de, uten tvil, gjør sitt ytterste for å utføre den pålagte oppgaven, fristen eller tjenesten.

LEGG MERKE TIL

Noen kulturelle forskjeller

I egyptiske selskaper er det ikke akseptert at de ansatte er uenige med ledelsen, og derfor må de forstå at vi setter pris på at de sier sin mening. Når de vet at det er slik vi foretrekker det, er de generelt veldig glad for den måten å kommunisere på. Egypterne er heller ikke vant til stor åpenhet fra ledelsen om problemer relatert til selskapet, og de elsker åpenheten i Vest-Europa. De aksepterer også vår direkte tone, men de må forstå at det å være rett på sak betyr ikke at vi er uhøflige eller uoppdragne. Sist men ikke minst, egypterne ikke gode til å planlegge ferie, så de trenger hjelp til å sette sine feriedager så det ikke skjer i siste øyeblikk.

CrossWorkers

ANSATTES KOMMENTARER

Velfungerende samarbeid uten mellomledd

Jeg liker å jobbe hos CrossWorkers fordi du jobber direkte med kunden uten mellomledd. Det gjør det både enklere og morsommere. Jeg elsker å kommunisere med mennesker fra en annen kultur og en annen tenkemåte enn min egen, fordi det gjør at jeg må utfordre meg selv. Det er også spennende å forstå forretningen applikasjonen vår må støtte, fordi det er annerledes enn hva jeg er vant til. Den tekniske delen av arbeidet mitt, derimot, er det samme som mine tidligere jobber.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara har jobbet som teamleder i en rekke år og har betydelig kunnskap om ulike teknologier. Hun har jobbet tett med sin europeiske kunde siden midten av 2017.

Familiefølelser fra Kairo

Kommunikasjon og samarbeid med min europeiske kunde fungerer veldig bra. Så bra at jeg føler en tilhørighet til min kundes selskap, som om vi er en stor familie, selv om jeg er geografisk langt unna. Prosjektlederen forteller meg hele tiden om behovene til sluttkunden og de oppgavene jeg skal utføre. Vi holder et ukentlig møte og kommuniserer behov i løpet av uken. Prosjektet er veldig interessant og min kunde er dyktig, jeg har også blitt vant til den mer avslappede lederstil i Europa.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman er en lidenskapelig Javautvikler og har en ph.d. som dataingeniør. Han har jobbet for en av CrossWorkers’ europeiske kunder siden 2016.

En drøm som blir virkelighet

Da jeg begynte i CrossWorkers var det bare et lite selskap, men jeg trodde på det, og jeg er ikke overrasket over at det har vokst til et stort kontor. Det er som en drøm som går i oppfyllelse. En av de erfaringene jeg har fått gjennom årene er at du må spørre kunden alle de nødvendige spørsmålene i starten av samarbeidet, fordi selv om det tar litt tid, kan du deretter arbeide mye raskere. I tillegg er det viktig å bli godt kjent med hverandre, for eksempel ved å reise til Europa eller at kunden besøker Kairo.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed er en IT-utvikler og også en erfaren scrum-master. Han har jobbet for CrossWorkers siden oppstarten, og arbeider for tiden med sin andre klient.

Ønsket samarbeid med europeere

Jeg søkte en jobb som IT-utvikler i CrossWorkers for å lære å jobbe med mennesker utenfor Midtøsten, fordi det vil forbedre min karriere. Som jeg forventet har europeere en annen tenkemåte enn hva jeg er vant til, og derfor møtte jeg noen utfordringer i begynnelsen med å kommunisere med min europeiske klient. Blant annet har jeg blitt vant til det faktum at de ønsket en svært direkte kommunikasjon. I dag fungerer samarbeidet veldig bra, og jeg elsker å besøke min klient, spesielt når det er snø.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled har en betydelig Xamarin-kompetanse. Han har jobbet som senior IT-utvikler for en av CrossWorkers’ europeiske kunder siden begynnelsen av 2017.

CrossWorkers

EMPLOYEES’
COMMENTS

Well-functioning cooperation without intermediary

I enjoy working at CrossWorkers because you work directly with your customer without intermediaries. It makes it both easier and more fun. I love interacting with people from a different culture and a different mindset than my own, because it makes me challenge myself. It’s also exciting to understand the business that our application needs to support, because it’s different than what I’m accustomed to. The technical part of my work, however, is the same as my previous jobs.

 

 

Sara, .Net Team Leader

Sara has been working as team lead for a number of years and has considerable knowledge of different technologies. She has been working closely with her European customer since mid 2017.

Family feelings from Cairo

Communication and cooperation with my European customer works really well. So good that I feel a sense of belonging to my customer’s company, as if we are a big family, even though I’m geographically far away. The project manager continuously tells me about the needs of the end customer and the tasks I will carry out. We hold a weekly meeting and communicate as needed during the week. The project is very interesting and my customer is skilled, I have also got used to the more relaxed management style in Europe.

 

 

Abdurrahman, Java Team Leader

Abdurrahman is a passionate Java developer and has a Ph.D. in computer engineering. He has been working for one of CrossWorkers’ European customers since 2016.

A dream come true

When I started in CrossWorkers, it was only a small company, but I believed in it, and I’m not surprised that it has grown into a large office. It’s like a dream come true. One of the experiences I have gained over the years is that you need to ask your customer all the necessary questions at the start of the collaboration, because even though it takes some time, it allows you subsequently to work much faster. In addition, it is important to get to know each other well, for example, by traveling to Europe or by the client’s visit to Cairo.

 

 

Ahmed, .Net Senior Developer

Ahmed is an IT developer and also an experienced scrum master. He has been working for CrossWorkers since its foundation, and is currently working with his second client.

Wanted cooperation with Europeans

I sought a job as an IT developer in CrossWorkers to learn how to work with people outside the Middle East, because it will enhance my career. As I expected, Europeans have a different mindset than what I’m accustomed to, and therefore, I faced some challenges in the beginning of communicating with my European client. Among other things, I’ve got used to the fact that they wanted a very direct communication. Today, our cooperation works really well and I love to visit my client, especially during snow time.

 

 

Khaled, Senior Xamarin Developer

Khaled has a significant Xamarin expertise. He has worked as a senior IT developer for one of CrossWorkers’ European clients since the beginning of 2017.

HOW WE CONTRIBUTE WITH

OUR EXPERTISE
AND SERVICE

UNDER REKRUTTERING

N

Vår dype og langvarige kjennskap til det egyptiske markedet for IT-personell gjør oss i stand til å tiltrekke oss de beste kandidatene.

N

CrossWorkers' omdømme i Egypt som et vellykket dansk selskap som behandler sine ansatte godt og tilbyr både faglige og internasjonale utviklingsmuligheter, er alle faktorer som virker attraktive for mange høyt utdannede IT-folk.

N

Mange av våre ansatte anbefaler oss til deres nettverk fordi de selv trives på arbeidsplassen og i samarbeid med sine europeiske kunder.

N

Vår solide HRM-kompetanse og vår evne til å sondere dypt når vi holder intervjuer, betyr at våre kunder alltid finner noen de vil ansette - og oftest kan de bruke alle kandidatene vi presenterer for dem.

N

I tillegg til en god lønn, tilbyr vi en rekke fordeler, som for eksempel helseforsikring med meget gunstige vilkår som inkluderer deres familier, firma-sponsede busser til og fra jobb for de som bor langt unna, attraktive lokaler med moderne fasiliteter, en kontorgutt som hjelper til med praktiske oppgaver, fotballklubb og arbeidsdager som kun overstiger 8 timer i spesielle tilfeller.

I LØPET AV ANSETTELSEN

N

Vår Tekniske Direktør og Tjenesteleveranse ledere sørger for å instruere IT-utviklerne i Kairo og skape ulike fora der ansatte, med de samme faglige utfordringer eller interesser på jobb, får mulighet til å dele kunnskap - aldri kode - og diskutere sine synspunkter. I tillegg arrangerer vi tidvis teknologiske forelesninger for å holde den faglige motivasjonen på topp.

N

Det dansk-egyptiske lederteamet i Kairo, sammen med våre tjenesteleveranse ledere, inspiserer hele tiden for å sikre at de ansatte er motiverte og fremgangsrike. Vi er raske til å gripe inn og hjelpe hvis en ansatt står overfor personlige problemer, og involverer oss i å løse eventuelle etterfølgende spørsmål knyttet til deg som kunde.

N

Vi sørger hele tiden for at alle har en grundig forståelse av dansk og europeisk kultur, og våre kulturelle verksteder har blitt svært populære blant de ansatte. De synes det er spennende å høre om hvordan vi lever i Vest-Europa, og hvilke verdier er viktige for oss. Samtidig hjelper det oss å passe sammen som et dansk selskap på egyptisk jord.

N

Vi engasjerer oss med våre ansatte, snakker ærlig om selskapets saker, blir med på en god latter hver dag, og arrangerer familieturer og firmaarrangementer som gjør oss enda bedre kjent med hverandre.

HVORDAN VI BIDRAR MED

VÅR EKSPERTISE
OG SERVICE

OUTSOURCINGDESTINASJON

FAKTA OM KAIRO

Politisk fred og stabilitet

I motsetning til hva noen tror, er det politisk fred i Egypt. Siden president Sisi ble valgt til president i 2014, har en rekke reformer blitt innført, og både utenlandske investeringer og turisme har lenge vært jevnt økende. Selv om egypterne kjører som gale er det bare noen få ulykker i trafikken; Det er først og fremst som fotgjenger du må se deg for. Mht. terror er det like trygt å bevege seg i Kairo som det er i europeiske byer som Paris og London.

 

Mange kandidater - lavt lønnsnivå

I Egypt er lønnsnivåene lave fordi det er høy arbeidsledighet, høy befolkningsvekst og økonomisk stagnasjon i resten av Midtøsten. Hvert år blir 50.000 nye IT-kandidater utdannet i Kairo fra byens 27 universiteter, hvorav mange er høyt rangert på internasjonale lister, samt ytterligere 130 andre utdanningsinstitusjoner. De mange høyt utdannede egyptere sliter med å få de beste jobbene med sikte på personlig utvikling.

 

Kulturell beredskap

Folk i Kairo er vant til turister, snakker godt engelsk og er åpne og forståelsesfulle ovenfor europeisk og amerikansk kultur. Selv om de fleste er muslimer er det også en stor andel av kristne (15 prosent), og flertallet av egypterne, som mange dansker, har en pragmatisk tilnærming til religion. Mange egyptere, og spesielt de godt utdannede, har en åpen og internasjonal tilnærming til livet og et ønske om å utvikle og bidra med det de kan.

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers