DEPENDABLE IT-OUTSOURCING TO CAIRO

– WITHOUT A COSTLY INTERMEDIARY

PÅLITELIG IT-OUTSOURCING
TIL KAIRO

– UTEN ET KOSTBART MELLOMLEDD

VI TILBYR DEG EN

ENKEL OG TRYGG
PROSESS

Les mer om vår rekrutteringsprosess.

Les mer om hva vi gjør for å motivere
ditt IT-utviklingsteam.

1. Vi velger nøye godt kvalifiserte kandidater til dine behov, så vi skaper den beste og mest nøyaktige match mellom din virksomhet og ditt offshore team.

U

2. DU velger hvem vi skal ansette for deg, og vi støtter deg 100 prosent i prosessen, for å sikre at vi ansetter kandidater som er både egnet til jobben og det samlede team.

3. Vi ansetter dine nye IT-medarbeidere på CrossWorkers, sørger for alle de juridiske aspekter, samt en velutstyrt, moderne arbeidsplass, et positivt arbeidsmiljø og lignende tekniske likesinnede kolleger.

4. Vi forbereder dem helt fra begynnelsen, for å forstå europeisk kultur og den vesteuropeiske direkte tone og åpenhet i særdeleshet, slik at du raskt kan oppnå et jevnt og ukomplisert samarbeid.

w

5. Du vil introdusere ditt egyptiske IT-utviklingsteam til din bedrift og annet IT-personell, og vanligvis reiser egypterne for å avlegge deg et besøk, slik at de personlig møter resten av ditt IT-utviklingsteam.

l

6. Du kommuniserer direkte med dem på en jevnlig basis, og sørger for at de er fullt integrert i oppgavene, slik at de kan arbeide med stor motivasjon og engasjement for bedriften din.

7. Vi styrer samarbeidet mellom deg og ditt lokale IT-personell, og bidrar til å motivere dem med profesjonell coaching og spennende felles aktiviteter, som utfordrer deres intellekt og fremmer våre felles familielignende følelser i bedriften.

SVÆRT ENKEL OG

ÅPEN
PRISMODELL

Fast månedlig beløp
Du betaler et fast månedlig beløp for å dekke dine IT-ansattes lønn og arbeidsplasser. Inkludert i beløpet er, i tillegg til lønn, våre utgifter til leie, forsikring, kontorlokaler og IT-utstyr. Beløpet fastsettes på grunnlag av den ansattes erfaring og type IT-jobb som han/hun utfører i henhold til vår faste, ganske enkle prismodell.

To måneders varsel
Du betaler fra den dagen de ansatte starter, og vi har to måneders oppsigelsestid for begge parter.

Du står for dine reiseutgifter
I tillegg til vår månedlige avgift, bør du beregne reise- og oppholdsutgifter for egne turer til Kairo, og for egyptiske IT-ansattes reiser til deg. Dette er i tillegg til den tid du selv bruker på å kommunisere dine rekrutteringsbehov til oss, og på å ta del i intervjuer med kandidatene vi har valgt for deg.

Våre tjenester er gratis
Vårt pålitelige oppsett i Kairo, vår omfattende rekrutteringsprosess, løpende styring og coaching av ditt lokale IT-utviklingsteam, våre mange faglige og sosiale arrangementer, den pågående kulturelle opplæring av de ansatte, og alle relaterte tjenester er gratis.

ØNSKER DU ET TILBUD, FOR Å SE
HVOR MYE KAN DU SPARE MED OUTSOURCING?

Vi hjelper deg gjerne å utføre konkrete beregninger basert på vår relevante erfaring, slik at du kan få nyttige innspill til dine overveielser.

VI FØLGER
EUROPEISK LOV

Våre kontrakter er i samsvar med europeisk lovgivning, og inkluderer derfor også en databehandleravtale. Vi overholder fullt ut GDPR-bestemmelser om personvern for data innen- og utenfor EU, og dette gjenspeiles også i våre kontrakter.

VERY SIMPLE AND

TRANSPARENT
PRICING MODEL

Fixed monthly amount
You pay a fixed monthly amount to cover your IT- employees’ salaries and workplaces. Included in the amount is, in addition to the salary, our expenses for rent, insurance, office space and IT equipment. The amount is determined on the basis of the employee’s experience and the type of IT job that he/she performs according to our fixed, quite simple pricing model.

Two months notice
You pay from the day your employees start, and we have two months notice period to both parties.

You bear your travel expenses
In addition to our monthly fee, you should calculate travel and accommodation expenses for your own trips to Cairo, and for your Egyptian IT staff travels to you. This is in addition to your own time spent communicating your recruitment needs to us, and taking part in interviews with the candidates we have chosen for you.

Our service is free of charge
Our reliable set-up in Cairo, our extensive recruitment process, ongoing management and coaching of your local IT-development team, our many professional and social events, the ongoing cultural training of your employees and all related services are free of charge.

DO YOU WANT AN OFFER, TO SEE
WHY MUCH YOU CAN SAVE WITH OUTSOURCING?

We are happy to help you carry out the specific calculations, based on our relevant experience, so that you can get useful input for your considerations.

DU FÅR EN

BETRAKTELIG FORDEL

REDUSERTE KOSTNADER
OG ØKTE INNTEKTER

N

Vi reduserer kostnadene for din søknad og webutvikling med opp til to tredjedeler

N

Du optimaliserer inntektene slik at din softwarevirksomhet blir stadig mer attraktiv og voksende

N

Du får stabilitet i kostnadsnivået, siden lønnsnivået i Kairo kan betraktes som stillestående

VEKST OG UTVIKLING

N

Jevnt og vellykket samarbeid med ditt egyptiske IT-utviklingsteam gir deg komfort til å fokusere på din virksomhet og energi til å utvikle den.

N

Dine andre IT-ansatte vil oppleve økt ansvar og mer spennende oppgaver, noe som kan føre til nye karrieremuligheter og gjøre det enklere for deg å beholde dem.

N

Du vil være i stand til å vokse og skalere virksomheten din, fordi ditt IT-utviklingsteam i Kairo kan utvides i takt med bedriften.

HØY KVALITET OG EFFEKTIVITET

N

Du kan tiltrekke og beholde de aller beste egyptiske IT-utviklere, fordi vi tilbyr dem en god lønn og gode arbeidsvilkår.

N

Pågangsmotet og ferdighetene til de egyptiske utviklerne sørger for høy kvalitet og effektivitet i dine IT-utviklingsoppgaver.

N

Vi driver en velfungerende arbeidsplass, hvor de ansatte trives, og deres tilfredshet gjenspeiles i deres prestasjoner.

N

Du får stabilitet i utviklingsarbeidet, fordi vi bidrar til å motivere og beholde dine utviklere.

N

Du kan, gjennom tett kommunikasjon, følge nøyaktig hva dine IT-utviklere gjør, og gripe inn der det er nødvendig å gjøre endringer.

SIKKERHET OG RASK
PROBLEMLØSNING

N

Du kan føle deg trygg fordi du handler på europeiske vilkår med et dansk selskap, som kjenner de lokale forholdene i Kairo og har en dansk-egyptisk ledelse der.

N

Du får ingen eller svært få frustrasjoner med å kommunisere eller samarbeide med IT-utviklere, fordi vi bidrar til å redusere språklige og kulturelle misforståelser.

N

Fordi du jobber i samme tidssone, kan dine egyptiske utviklere utføre mindre endringer og justeringer samme dag som de blir informert om dem.

N

Du kan oppleve gleden av ærlig og likeverdig samarbeid, og en vilje til å løse eventuelle problemer raskt og med full tilfredsstillelse.

ANSATTES KOMMENTARER

EN ANNEN TENKEMÅTE

Jeg har hørt fra en av mine venner at CrossWorkers er et selskap med vennlige mennesker og et godt arbeidsmiljø, hvor du har daglig kontakt med klienten du jobber for. Siden jeg også ønsket å lære å kommunisere direkte med en skandinavisk klient, søkte jeg jobb på CrossWorkers. Det virket som en veldig spennende jobb, og det er ingen hemmelighet at lønnen var bra.

Etter bare et halvt år kan jeg si at jeg er veldig fornøyd med jobben min. Jeg føler meg som en del av min danske kundes team, hvor vi holder ukentlige møter og snakker sammen daglig. Tonen er svært uformell, og mine kolleger i Europa er både vennlige og kunnskapsrike. Det er et veldig profesjonelt og teknisk produktivt miljø, hvor vårt team i Kairo er tett involvert i kundens virksomhet. Det er veldig viktig for meg, fordi det gir meg en god følelse av lojalitet og ansvar for det arbeidet jeg gjør.

Min tilsettelse startet med to magiske uker i Århus, hvor jeg så hvordan min europeiske kunde jobbet og kommuniserte internt. Europeerne har en annen tenkemåte, og fra begynnelsen var jeg klar over at jeg bør være svært fokusert på kvalitet og dobbeltsjekke arbeidet mitt, siden det ikke er vanlig i Europa til å ha et eget kvalitetskontrollteam.

Hos CrossWorkers i Kairo liker jeg å dele erfaringer på tvers av våre kundeteam, slik at vi også får inspirasjon fra andre IT-eksperter, og kan videreutvikle vårt arbeid. Det er spennende å jobbe for et dansk selskap som CrossWorkers, både fordi de organiserer underholdende aktiviteter i fritiden hvor våre familier kan delta, og bare fordi de generelt er virkelig gode mennesker.

Ahmed E.Ahmed has broad knowledge of different technologies, and works as a Technical Lead with four other IT developers in Cairo for one of CrossWorkers’ European customers.

EMPLOYEES’ COMMENTS

A DIFFERENT MINDSET

I heard from one of my friends that CrossWorkers is a company with friendly people and a good working environment, where you have daily contact with the client you work for. Since I also wanted to learn to communicate directly with a Scandinavian client, I applied for a job at CrossWorkers. It seemed like a very exciting job, and it’s no secret that the salary was good.

After only half a year, I can say that I am very pleased with my job. I feel like part of my Danish customer’s team, where we hold weekly scrum meetings and talk together daily. The tone is very casual, and my colleagues in Europe are both friendly and knowledgeable. It is a very professional and technically productive environment, where our team in Cairo is closely involved in the customer’s business. It is very important to me, because it gives me a great sense of loyalty and accountability for the work I do.

My appointment started with two magical weeks in Aarhus, where I saw how my European customer worked and communicated internally. Europeans have a different mindset, and from the outset I was aware that I should be very focused on quality and double-check my work, as it is not common in Europe to have a dedicated quality control team.

At CrossWorkers in Cairo, I enjoy sharing experiences across our customer teams, so we also get inspiration from other IT experts, and can further develop our work. It’s exciting to work for a Danish company like CrossWorkers, both because they organize entertaining activities in leisure time where our families can join in, and just because in general they are really good people.

Ahmed E.
Ahmed has broad knowledge of different technologies, and works as a Technical Lead with four other IT developers in Cairo for one of CrossWorkers’ European customers.

FÅ EN GRATIS BEREGNING

ØNSKER DU Å VITE HVOR
MYE DU KAN SPARE?

h

Samarbeidet vårt begynner med at vi ber deg om å fylle ut en ferdighetsmatrise som definerer hvilke tekniske ferdigheter, på hvilke nivåer, du behøver fra dine egyptiske IT-ansatte.

u

I tillegg behøver vi at du svarer på ca.. 10 enkle spørsmål som illustrerer innholdet i virksomheten, hvem kundene er, hvilke teknologier du arbeider med, hvordan du ønsker å bruke dine fremtidige offshoreressurser, og hvor de vil passe inn i den europeiske organisasjonen.

d

Basert på dine innspill og vår forståelse av dine behov fra våre tidligere møter, vil vi utforme en kort forretningsplan som viser hva du forventer fra din IT-outsourcing, og hvor forberedt du er til å administrere et offshoreteam. Vi bruker planen som et viktig verktøy som, sammen med vår kompetansematrise, gjør at vår organisasjon i Kairo kan forstå virksomheten din og rekruttere de riktige IT-ansatte for deg.

Basert på vår forretningsplan holder vi et Skype-møte der du deltar, for å møte både rekrutterings- og teknologiledere fra CrossWorkers i Kairo. Hensikten med møtet er å sikre at vi har forstått hvilke profesjonelle og personlige egenskaper vi trenger å fokusere på, vel vitende om at det krever en match både teknisk, menneskelig og kulturelt for at outsourcing skal lykkes.

KOM IGANG

DET ER HVORDAN
VÅRT SAMARBEID BEGYNNER

Når prosessen, slik den er beskrevet her, er ferdig, starter rekrutteringsprosessen. Vi er med deg hele veien.

GETTING STARTED

THAT’S HOW OUR COOPERATION BEGINS

When the process, as described here, is complete, the recruitment process starts. We are with you all the way.
h
Our collaboration starts with asking you to fill in a skills matrix that defines which technical skills, at which levels, you require your Egyptian IT staff to possess.
u
In addition, we need you to answer approx. 10 simple questions that illustrate the nature of your business, who your customers are, what technologies you work with, how you want to use your future offshore resources, and where they will fit into your European organization.
d
Based on your input and our understanding of your needs from our previous meetings, we will design a brief business plan showing what you expect from your IT outsourcing, and how prepared you are to manage an offshore team. We use the plan as an important tool that, together with our skills matrix, enables our organization in Cairo to understand your business and recruit the right IT staff for you.
Based on our business plan, we hold a Skype meeting in which you take part, to meet both your recruitment and technology managers from CrossWorkers in Cairo. The purpose of the meeting is to ensure that we have fully understood what professional and personal qualities we need to focus on, knowing that it requires a match both technically, humanly and culturally in order for the outsourcing to succeed.

KAIRO, EGYPT

ÅRETS OUTSOURCINGDESTINASJON 2016

Lave kostnader for outsourcing

Stor talentmasse av IT-kandidater

Høyt engasjement og pågangsmot

High commitment and drive

Kort reisetid fra europeiske byer

Samme tidssone som Vest-Europa

Politisk stabilitet og fred i landet

Langsiktig løsning

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Read the personal data policy

Call CrossWorkers